174,22 (m: 0,00; s: 59,60; x: 79,56; st: 0) | mem: 2607 kB | s: 11

Каминные часы