163,70 (m: 0,00; s: 66,40; x: 76,63; st: 0) | mem: 2628 kB | s: 11

Каминные часы