154,50 (m: 0,00; s: 50,52; x: 80,40; st: 0) | mem: 2695 kB | s: 10

Каминные часы