172,75 (m: 0,00; s: 54,36; x: 95,31; st: 0) | mem: 2727 kB | s: 10

Каминные часы