151,65 (m: 0,00; s: 55,93; x: 76,34; st: 0) | mem: 2590 kB | s: 13

Каминные часы