170,99 (m: 0,00; s: 62,43; x: 83,09; st: 0) | mem: 2593 kB | s: 13

Каминные часы