256,22 (m: 0,00; s: 129,42; x: 86,90; st: 0) | mem: 2607 kB | s: 11

Каминные часы