196,98 (m: 0,00; s: 59,52; x: 80,41; st: 0) | mem: 2590 kB | s: 13

Каминные часы