158,44 (m: 0,00; s: 53,90; x: 83,06; st: 0) | mem: 2711 kB | s: 10

Каминные часы