172,51 (m: 0,00; s: 62,54; x: 85,45; st: 0) | mem: 2600 kB | s: 11

Каминные часы