178,95 (m: 0,00; s: 66,21; x: 88,50; st: 0) | mem: 2598 kB | s: 13

Каминные часы