384,34 (m: 0,00; s: 52,14; x: 279,67; st: 0) | mem: 3581 kB | s: 11

Фигурное кашпо