675,77 (m: 0,00; s: 165,71; x: 384,86; st: 0) | mem: 3563 kB | s: 13

Фигурное кашпо