488,48 (m: 0,00; s: 84,86; x: 352,13; st: 0) | mem: 3562 kB | s: 10

Фигурное кашпо