402,36 (m: 0,00; s: 60,72; x: 284,43; st: 0) | mem: 3584 kB | s: 10

Фигурное кашпо