424,36 (m: 0,00; s: 61,48; x: 281,89; st: 0) | mem: 3655 kB | s: 10

Фигурное кашпо