478,58 (m: 0,00; s: 69,95; x: 335,41; st: 0) | mem: 3566 kB | s: 10

Фигурное кашпо