390,56 (m: 0,00; s: 56,44; x: 274,60; st: 0) | mem: 3581 kB | s: 11

Фигурное кашпо