410,30 (m: 0,00; s: 77,03; x: 280,17; st: 0) | mem: 3578 kB | s: 10

Фигурное кашпо