520,95 (m: 0,00; s: 76,49; x: 382,96; st: 0) | mem: 3542 kB | s: 13

Фигурное кашпо