412,91 (m: 0,00; s: 67,68; x: 280,86; st: 0) | mem: 3569 kB | s: 10

Фигурное кашпо