395,04 (m: 0,00; s: 50,56; x: 278,53; st: 0) | mem: 3605 kB | s: 10

Фигурное кашпо