301,81 (m: 0,00; s: 90,30; x: 160,71; st: 0) | mem: 2643 kB | s: 10

Статуэтки "Ангелы"