230,61 (m: 0,00; s: 62,79; x: 133,09; st: 0) | mem: 2598 kB | s: 13

Статуэтки "Ангелы"