198,36 (m: 0,00; s: 48,86; x: 123,46; st: 0) | mem: 2590 kB | s: 13

Статуэтки "Ангелы"