227,13 (m: 0,00; s: 50,52; x: 140,03; st: 0) | mem: 2657 kB | s: 10

Статуэтки "Ангелы"