155,46 (m: 0,00; s: 3,63; x: 121,87; st: 0) | mem: 2703 kB | s: 10

Статуэтки "Ангелы"