263,55 (m: 0,00; s: 69,23; x: 151,07; st: 0) | mem: 2727 kB | s: 10

Статуэтки "Ангелы"