226,49 (m: 0,00; s: 58,48; x: 135,30; st: 0) | mem: 2592 kB | s: 11

Статуэтки "Ангелы"