222,29 (m: 0,00; s: 56,61; x: 132,82; st: 0) | mem: 2590 kB | s: 13

Статуэтки "Ангелы"