233,49 (m: 0,00; s: 48,40; x: 145,30; st: 0) | mem: 2607 kB | s: 11

Статуэтки "Ангелы"