363,31 (m: 0,00; s: 7,05; x: 282,30; st: 0) | mem: 2695 kB | s: 10

Статуэтки "Ангелы"