147,81 (m: 0,00; s: 52,44; x: 73,08; st: 0) | mem: 2589 kB | s: 13

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ