171,14 (m: 0,00; s: 63,74; x: 82,17; st: 0) | mem: 2598 kB | s: 13

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ