272,79 (m: 0,00; s: 142,88; x: 91,03; st: 0) | mem: 2589 kB | s: 13

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ