134,80 (m: 0,00; s: 44,51; x: 72,28; st: 0) | mem: 2587 kB | s: 12

Каминные часы