350,34 (m: 0,00; s: 48,80; x: 258,54; st: 0) | mem: 3567 kB | s: 9

Фигурное кашпо