146,18 (m: 0,00; s: 52,57; x: 72,70; st: 0) | mem: 2638 kB | s: 9

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ