178,36 (m: 0,00; s: 43,11; x: 111,80; st: 0) | mem: 2638 kB | s: 9

Статуэтки "Ангелы"